TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGAN ANDA. KOMENTAR ANDA MERUPAKAN KEHORMATAN BAGI KAMI.
Komentar, masukan, ide, dan gagasan Anda sangat kami butuhkan di sini. Demi majunya kegiatan belajar mengajar SD kami. Utamanya untuk meningkatkan prestasi belajar para peserta didik kami. Salam untuk orang-orang yang dekat di hati Anda. Mari bersama kita tingkatkan mutu pendidikan di Indonesia!

Rabu, 03 Juni 2015

KANG WIGATI KANGGO PANATACARA

Kadang sutresna budhaya calon panatacara kang winantu ing suka basuki. Gancar lan rendhete adicara gumantung saka kahanan lan para paraga kang nduweni jejibahan ing pasamuan kasebut. Umpamane kepriye longgar lan ciute papan panggonan kanggo pawiwahan kasebut. Ing njero gedhung apa ana ing tarup. Kahanan udan apa panas, sound systeme gandem apa kemeng, pramuladine (sinoman juru laden) padha guyub apa ora. Kabeh mau, lan isih akeh maneh paraga lan prabotan kang dadi sabab kasil orane sawijining pasamuan, sabisa bisa disembadani dening kang nduwe hajad lumantar pawongan kang dipun pasrahi bab-bab kuwi ing sakdurunge pawiwahan dileksanaake.
Panatacara
Ananging senadyan wis diupaya kanthi tumemen biasane isih ana bae perkara kang ora kaconggah, umpamane; dumadakan loudspeaker mati, utawa udan deres dadakan utawa juru foto durung teka lan sakpanunggalane. Ing kalane uga ana barang sing dianggep sepele, nanging jebule dadi gawe tundhone adicara durung bisa diwiwiti.
Andaran ing dhuwur iku nuduhake yen sawijining pasamuan-pasamuan kang penting, luwih-luwih pawiwahan agung utawa sing sipate formal/resmi, pancen mbutuhake kawigaten kang gedhe kanggo para kang kawogan (berkepentingan), utamane tumrap panatacara. Panatacara minangka pok punjere kang nduweni wajib kudu bisa mrantasi gawe. Panatacara kudu prigel mratitisake kahanan lan samubarang kang kurang utawa punjul amrih bisa lumaksana kanthi rancag nganti tumeka purna rampunging pasamuan.
Dadi panatacara mesthine kandel rasa syukure yen ta jejibahan kang diemban bisa lumaku kanthi sukses ora ana pepalang apa-apa luwih-luwih bisa dadi mareme kang mirsani apadene kang maringi kapercayan. Mula kagem para kadang calon panatacara saora-orane duwe kawigaten mirunggan marang bab-bab kang kacetha ing ngisor iki :
1. Paraga
a. Raga/fisik
Awak kudu dijaga kesehatane nalika arep duwe jejibahan, nganti purnaning pawiwahan. Aja nganti keserang flu,watuk ,masuk angin lsp. Mula becik yen kulina dhahar lan ngunjuk sing bergizi, ulah raga, sare sing cukup amrih awak tetep seger lan trengginas.

b.Jiwa/psikis
Pikiran madhep mantep kebak ing kapercayan pribadi. Aja rongeh gampang kena godhaning was-was lan rangu-rangu. Aja gugup lan grusa-grusu. Becik sing sareh nanging ora ateges lelet, mula panatacara kudu “menguasai medan“ tegese mangerteni kahanan ing pasamuan. Panatacara kudu duwe rasa kang sarwa bisa nanging aja dumeh bisa. Ana unen-unen bisa rumangsa, aja rumangsa bisa.

c. Busana 
Ana bebasan “ajining raga jalaran saka busana”. Bebasan iki ringkes nanging ngemu surasa kang dawa. Kadang panatacara kudu bisa amemantes agemane, bisa njumbuhake karo awake. Warna lan corak utawa lurike ageman pas cocok apa ora karo pakulitane. Prayogane ageman kuwi sing lumrah bae nanging ngresepake yen dideleng. Lan sing baku ngagem ageman tetep sing sopan nyocogake karo kahanan pawiwahan .Umpamane; dinas/protokoler, resepsi, tanggap warsa (ulang tahun), Hari besar Nasional, Religius, ing kesripahan, rapat , apa ing pawiwahan walimatul urusy. Ngagem asesoris kena bae nanging aja nganti kliwat lumrah, sing penting bisa nambahi anggun utawa wibawa.

d. Sikep
Nalika kadang panatacara maraga, diupaya jumeneng sing jejeg nanging luwes, aja mbungkuk. Pandengan mripat warata ing arah bathuk, aja ndhingkluk, pasur yan sumeh, ramah lan kebak esem. Yen ngagem make up ,tata rias sing prasaja bae aja nganti menor. Lan dibedakake antarane make up kanggo rina lan wayah dalu.

2. Basa
Basa mono piranti komunikasi sing penting banget kagem panatacara. Amarga kababaring karep lan isine pangangen-angen kuwi nganggo basa. Mula basane panatacara kudu bisa ditampa dening pamiyarsa utawa wong kang diajak wicara.

Pancen kudune basane panatacara kuwi endah lan kepenak ditampa, tur ngresepake, nanging ora kudu akeh nganggo basa kawi utawa sanskerta sing akeh-akehe para pamiyarsa malah ora mudheng karep lan tegese.
Panatacara kudu mangerteni sapa kang lagi diadhepi, kepriye tingkat SDM-e . Yen ngadhepi masyarakat awam aja digarap kaya ngadhepi kaum intelek. Masyarakat pesisiran beda karo masyarakat kang cedhak kerato n. Perkotaan ora padha karo wong-wong ing padesan.

Kang wigati maneh panatacara ora perlu ngulas apa maneh mbaleni ngendikane para pamicara kang pidato kaya-kaya gawe kesimpulan. Amarga ulasan kuwi mau kadhang-kadhang ora cocok karo sing dikarepake pamicara. Luwih ora prayoga maneh yen semune ngguroni kaya-kaya panatacara luwih pinter.
Asung pakurmatan utawa ngalembana marang sapa bae kena , sauger ora kaliwat-liwat. Adhakane sapa bae seneng yen dialem, nanging yen anggone ngalembana kedhuwuren , mesthi rumangsa risih malah kepara isin utawa wirang. Contone wong kang pawakane cilik tur cendhek dialem gagah pideksa kaya Raden Gathutkaca, rak ya lingsem banget. Wong sing pidhatone grothal-grathul dialem” Tatas titis tur teteh paring pangandikanipun Bapa……..”. Kuwi ora ngalembana nanging semune malah ngenyek utawa ngina.
Ing bab basa iki para kadang calon panatacara kepara akeh anggone memaca buku utawa majalah sing nganggo basa Jawa, supaya akeh “perbendaharaan” utawa sugih kosa kata, ing tundhone nambahi jembare pamawas lan renggeping wicara. (Sekar Kampung)

Selasa, 26 Mei 2015

APLIKASI NILAI KTSP TERBARU

Kepada bapak/ibu guru, baik guru kelas maupun guru mapel yang terhormat.

Sebentar lagi kita akan menghadapi Ulangan Kenaikan Kelas. Tentunya banyak pekerjaan yang harus kita siapkan untuk menyelesaikan tugas kita selaku Guru Kelas atau Guru Mapel. Salah satunya adalah membuat daftar nilai untuk melengkapi berkas pelaporan administrasi guru kelas. Untuk itu, kami sudah menyiapkan Aplikasi Two In One, dua aplikasi daftar nilai KTSP dalam satu folder. Silakan unduh, pilih mana aplikasi yang cocok untuk Anda gunakan sebagai Buku Daftar Nilai yang sesuai.

Dalam aplikasi ini, Anda tinggal input data pribadi dan input data nilai, dan secara otomatis sistem akan merubahnya menjadi nilai rapor. Beberapa bagian sheet bisa dicetak dan disusun sebagai Buku Daftar Nilai. Pada aplikasi ini rapor bisa tinggal cetak atau diisi manual pada buku rapor yang ada. And so.... Selamat bekerja... kerja kerja kerja,...

Aplikasi Daftar Nilai KTSP dan Rapor Otomatis
Aplikasi Daftar Nilai KTSP
Silahkan unduh aplikasi nilai KTSP pada link berikut ini :
Download 1 (Google Drive)
Download 2 (Dropbox)

Jumat, 01 November 2013

Iklim di Wilayah Indonesia
Lokasi Indonesia berkaitan erat dengan keadaan iklim Indonesia. Ciri utama iklim Indonesia adalah suhu udara tinggi sepanjang tahun (rata-rata 26°C), curah hujan tinggi, dan penyinaran matahari tinggi sepanjang tahun. Hal itu tampak pada bentuk perumahan, pakaian, dan mata pencaharian penduduk.

Iklim di dunia termasuk Indonesia cenderung berubah dari masa lalu dengan keadaan sekarang. Perubahan iklim terjadi karena iklim memiliki unsur-unsur yang saling berinteraksi, seperti suhu, tekanan udara, kecepatan angin, dan kelembapan. Unsur tersebut termasuk unsur cuaca yang saling berinteraksi satu sama lain di atmosfer dan menyebabkan perubahan iklim.

Perubahan iklim terjadi juga karena perkembangan jumlah penduduk bumi yang menyebabkan perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan terjadi karena pembukaan lahan, industrialisasi, transportasi, dan pemukiman. Hal ini menyebabkan kawasan terbuka dan hutan yang menjadi resapan air semakin berkurang, bahkan menjadi kawasan pemukiman dengan gedung beton bertingkat sehingga terjadi pemanasan suhu kota, seperti kota Bandung dan Malang. Karena cuaca sangat kompleks, ketelitian ramalan cuaca sulit tercapai dengan baik. Penguapan terjadi karena pemanasan dan menyebabkan suhu udara panas kemudian ditiup angin dan pada ketinggian tertentu mengalami proses kondensasi hingga terjadi hujan di darat atau laut.

Perubahan musim di Indonesia sangat dipengaruhi oleh pergerakan angin muson (musim), yang terjadi sebagai akibat gerakan semu tahunan matahari. Muson berasal dari istilah monsun sebagai objek kajian dalam ilmu iklim (klimatologi). Monsun (moonson) berasal dari bahasa Arab, yaitu musim yang artinya musim dalam bahasa Indonesia. Pada awalnya, angin muson dipahami sebagai tiupan angin laut selama enam bulan, kemudian berubah arah. Dewasa ini diartikan sebagai angin musim. Jadi, bila muncul istilah angin musim, angin muson, dan angin monsun sama artinya.

Daerah muson meliputi wilayah garis lintang 35° LU—25° LS dan garis bujur 35° BB—170° BT. Di daerah muson sebagai daerah tempat sirkulasi atmosfer permukaan terjadi pembelokan angin utama dan kecepatan angin utama paling sedikit tiga meter per detik. Sirkulasi muson ini menandai daerah-daerah di mana pembalikan musiman dalam arah angin menyebabkan musim panas yang basah (hujan) dan musim dingin yang kering (kemarau).

1. Bulan Hujan di Indonesia

Pada September-April matahari berada di selatan belahan bumi (kawasan Benua Australia) sehingga suhu udara tinggi dan tekanan udara rendah. Pada Desember, Januari, dan Februari terjadi musim dingin di belahan bumi utara (kawasan Benua Asia) sehingga di kawasan ini suhu udara rendah dan tekanan udara tinggi. Sesuai hukum Boys Ballot, massa udara di daerah bertekanan tinggi mengalir ke massa udara di daerah bertekanan rendah dan berbelok ke arah kanan di daerah khatulistiwa. 

Angin bertiup dari kutub utara melalui khatulistiwa menuju kutub selatan, yang disebut angin muson. Angin muson ini dikenal secara luas dengan sebutan angin muson barat. Angin ini melewati Indonesia, daerah khatulistiwa, dan mengalami pembelokan hingga disebut angin muson barat laut karena arahnya datang dari barat laut.

Pada saat musim dingin, di belahan bumi utara tekanan udaranya tinggi, bertekanan 759 mm, sedangkan belahan bumi selatan bertekanan 756 mm. Hal ini menyebabkan terjadinya angin musim barat, di Indonesia disebut sebagai angin musim barat daya. Angin musim barat ini melewati wilayah laut yang luas sehingga banyak membawa uap air. Kemudian, menjadi hujan di Pulau Kalimantan, Sumatra, Jawa, dan Sulawesi. Musim hujan ini terjadi antara Oktober-Maret (hujan puncaknya pada Desember).

Curah hujan semakin tinggi bila terjadi angin La Nina. Peristiwa La Nina terjadi ketika angin pasat berembus dengan keras dan terus-menerus melintasi Samudra Pasifik menuju Australia. Angin tersebut mendorong air hangat menuju Australia dibanding biasanya. Akibatnya, semakin banyak awan yang terkonsentrasi menyebabkan banyak turun hujan di Australia, Samudra Pasifik, dan Indonesia.

Pola musim hujan di Indonesia dapat dibedakan menjadi pola muson, pola ekuatorial, dan pola lokal. Wilayah pola hujan dapat dilihat pada Gambar 1.8. Pola muson dipengaruhi oleh angin lautdan darat yang sangat luas, dengan ciri adanya perbedaan jelas antara curah hujan pada musim hujan dan kemarau dalam satu tahun. Hujan terjadi pada awal dan akhir tahun, terdapat di wilayah Lampung, Jawa, Kalimantan Selatan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Papua.

Pola ekuatorial berhubungan dengan pergerakan zona konvergensi ke utara dan selatan mengikuti pergerakan semu matahari, dengan ciri dua kali maksimum curah hujan bulanan dalam setahun. Terdapat di wilayah Sumatra (kecuali Lampung), Kalimantan (kecuali Kalimantan Selatan), dan Papua.

Pola lokal dipengaruhi oleh kondisi setempat. Faktor pembentukannya adalah naiknya udara menuju dataran tinggi atau pegunungan serta pemanasan setempat yang seimbang. Hujan terjadi karena kondisi setempat memengaruhi unsur-unsur cuaca. Keadaan ini terdapat di daerah Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Maluku. 

Curah hujan pada ketiga pola hujan sangat berbeda dan paling tinggi secara rata-rata adalah pola hujan ekuatorial kemudian pola lokal dan di daerah pola muson. Di daerah muson terjadi curah hujan rendah. Akibatnya pada musim kemarau di daerah ini sangat parah.

Setiap daerah memiliki pola curah hujan yang berbeda antardaerah, misalnya curah hujan di Bogor berbeda dengan curah hujan di Indramayu walaupun masih termasuk satu Provinsi Jawa Barat. Jadi, pada pola hujan seperti diuraikan di atas dapat terjadi dua pola hujan di suatu wilayah provinsi.

2. Bulan Musim Kemarau di Indonesia

Pada April-September matahari berada di sebelah utara belahan bumi atau di Benua Asia sehingga suhu udara di kawasan ini tinggi dan tekanan udara rendah. Sementara pada Juni, Juli, dan Agustus terjadi musim dingin di belahan bumi selatan (Benua Australia suhu udara rendah dan tekanan udara tinggi). Massa udara di belahan bumi selatan (kawasan Australia) bergerak menuju belahan bumi utara melalui khatulistiwa atau disebut angin muson timur dan mengalami pembelokan hingga disebut angin muson tenggara. 

Pada waktu musim dingin, belahan bumi selatan bersamaan dengan kedudukan matahari di belahan bumi utara tekanan udara di Australia adalah 759 mm, sedangkan tekanan udara di Asia (Malaka) 756 mm. Hal ini menyebabkan bertiup angin musim timur di Indonesia yang dikenal dengan angin musim tenggara. Angin muson ini melewati gurun yang luas dan kering di Australia hingga tak banyak menjatuhkan hujan di Indonesia.

Pada periode ini dikenal dengan musim kemarau di sebagian wilayah Indonesia, terutama Pulau Jawa. Musim kemarau semakin parah bila muncul El Nino. El Nino menyebabkan kekeringan dan jarang turun hujan. El Nino merupakan gejala alam yang muncul setiap 3-5 tahun sekali. Penyimpangan cuaca dunia ditunjukkan dengan naiknya suhu permukaan air laut di ekuator Pasifik. Peningkatan suhu berkisar 3oC. April-September merupakan musim kemarau, seperti di Kepulauan Nusa Tenggara, Jawa, sebagian wilayah Sumatra, sebagian Kalimantan, dan sebagian Sulawesi. Hal ini berkaitan dengan pola hujan yang terdapat di wilayah itu.

Peralihan antara musim hujan dan musim kemarau atau sebaliknya disebut musim pancaroba. Antara Maret-Mei peralihan dari musim hujan ke musim kemarau, serta antara September-Oktober peralihan dari musim kemarau ke musim hujan. Namun sekarang, adanya pola yang berbeda. Hal itu terjadi karena adanya pola pemanasan global

Kamis, 31 Oktober 2013

Letak Astronomis dan Geografis Indonesia
 

Lokasi Indonesia dapat dilihat dari segi letak absolut (site) dan letak relatif (situation). Lokasi absolut Indonesia, yaitu letaknya di muka bumi, sedangkan lokasi relatifnya adalah letak Indonesia dengan kondisi wilayah di sekitar Indonesia. Letak Indonesia dapat ditinjau dari segi letak astronomis, letak geologis, dan letak geografis.

a. Letak Astronomis

Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Letak astronomis Indonesia adalah antara 6° LU—11° LS dan antara 95° BT—141° BT. Wilayah atau pulau paling barat adalah Pulau Rondo (dekat Pulau We) dan paling timur adalah garis perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini di Provinsi Papua. Sementara wilayah paling utara adalah Pulau Rondo dan paling selatan Pulau Rote. Untuk mengetahui kebenarannya, cobalah buka atlas.

Akibat dari letak garis bujur tersebut maka Indonesia terbagi menjadi tiga daerah waktu, yaitu Waktu Indonesia Barat (WIB), Waktu Indonesia Tengah (WITA), dan Waktu Indonesia Timur (WIT) yang berlaku sejak 1 Januari 1988.

b. Letak Geologis

Letak geologis adalah letak Indonesia ditinjau dari sudut formasi geologi, keadaan batuan, dan jalur pegunungan. Indonesia terletak di dua daerah deretan pegunungan muda dunia, yaitu Pegunungan Muda Mediterania dan Sirkum Pasifik.

Pegunungan Mediterania melalui Sumatra, Jawa, Nusa Tenggara, dan berakhir di Maluku, sedangkan Sirkum Pasifik dimulai di Pulau Sulawesi (sebagai kelanjutan dari Filipina) dan bertemu dengan Pegunungan Mediterania. Lokasi pertemuan kedua sistem pegunungan muda dunia diperkirakan di Kepulauan Sula Maluku.

c. Letak Geografis

Letak geografis adalah letak suatu wilayah berdasarkan posisi relatif suatu wilayah di antara wilayah lain di sekitarnya. Secara geografis, di mana letak Indonesia? Indonesia terletak di antara dua benua (Benua Asia dan Benua Australia) dan dua samudra (Samudra Hindia dan Samudra Pasifik).

Luas wilayah daratan Indonesia 18.954 km2, sedangkan luas lautan sesuai dengan batas teritorial 3.257.357 km². Jumlah pulau Indonesia 17.508 pulau. Pulau yang sudah diberi nama sekitar 44%, sedangkan yang sudah didiami penduduk baru sekitar 7%.

Wilayah Indonesia dibagi ke dalam wilayah provinsi, yang pada awalnya ada delapan provinsi, yaitu Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Borneo (Kalimantan), Sulawesi, Sunda Kecil (Nusa Tenggara), dan Maluku termasuk Papua. Dewasa ini, jumlah provinsi (daerah otonom) menjadi 32 provinsi, tidak termasuk Timor Timur yang sejak tahun 1999 membentuk negara merdeka (Timor Leste).

Pada tahun 1999 terbentuk provinsi baru, yaitu Maluku Utara dan Papua menjadi tiga provinsi (Papua, Irian Jaya Tengah, dan Irian Jaya Barat). Selanjutnya, pada tahun 2000 terbentuk Provinsi Bangka Belitung, Banten, dan Gorontalo dan pada tahun 2001 terbentuk Provinsi Riau Kepulauan.

Kamis, 24 Oktober 2013

Membuat Kap Lampu dari Sendok Plastik

Untuk membuat lampu ini, Anda membutuhkan botol minuman plastik, ratusan sendok plastik, lem tembak, cutter, tang potong, lampu hemat energi dan beberapa meter kabel sesuai keperluan.